icoon food on tour foodtruck logo

Algemene voorwaarden

1. Algemene informatie

  • Er is een minimumafname berekend op 30 personen
  • Te voorzien door de klant: 1 stroomlijn onbelast (220Volt, huisstroom)16 of 20 amp.
  • Bij al onze formules kiest de klant zelf de duur van de service. De op voorhand aangegeven uren dien aangehouden te worden. Wel kan er ter plaatse gekozen worden om de uren te verlengen maar dit moet op voorhand reeds vermeld zijn. 
  • Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis. Tot 12 jaar wordt er een korting aangerekend van minimaal €2. Dit afhankelijk van de gekozen formule.
  •  Ten laatste de maandag voor het feest dient het aantal personen worden doorgegeven. Op basis hiervan worden de inkopen gedaan en wordt ook de prijs gemaakt. Men kan altijd enkele consumpties bijvragen, consumpties ANNULEREN gaat niet meer na het doorgeven van het juiste aantal.
  •  Er moet genoeg ruimte ter plekke aanwezig zijn om veilig onze foodtruck te manoeuvreren en te parkeren. Minimale afmeting: 2.55m breedte, 6 meter lengte en 3.40m hoogte. De wagens worden geplaatst met onze camionette en is bij plaatsing 14m. De klant geeft op voorhand aan als er hellingen en/of borduren zijn zodat wij kunnen bepalen welke bar hier wel of niet beschikbaar voor is.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de foodtrucks van Food on Tour. Met betrekking tot verkoop en levering van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van festiviteiten, recepties, bruiloften en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten, tenten en materialen en dergelijke. De foodtruck kan niet gebonden worden door de handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.

3. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De foodtrucks van Food on Tour, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder identificatienummer 0794 402 878, ook nader benoemd als de foodtruck, of, ‘wij’.

Cliënt: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de foodtruck.

Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de foodtruck en cliënt.

Activiteiten: al hetgeen wat tussen Food on Tour en cliënt wordt overeengekomen.

Catering: hieronder vallen alle werkzaamheden van de drankwagen van de voorbereidingen tot en met het afgeleverde product dan wel het moment van het bakken op locatie.

Partijen: Food on Tour en cliënt

4. Betaling

Betalingen dienen contant afgerekend te worden bij aanvang van de activiteit aan de foodtruck mits anders overeengekomen. Food on Tour mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Bedrijven mogen overschrijven, mits melding bij offerte aanvraag.

5. Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan Food on Tour blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

6. Annulering

Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij welke reden dan ook, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Food on Tour in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd. Zeven (7) dagen voor en op de dag(en) van uitvoering 100% van totaalbedrag factuur. Veertien (14) dagen tot zeven (7) dagen voor de dag(en) van uitvoering 60% van totaalbedrag factuur. Meer dan veertien (14) dagen voor de dag(en) van uitvoering 30% van totaalbedrag factuur vermeerderd met gemaakte kosten. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan Food on Tour te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door Food on Tour.

7. Aansprakelijkheid

Food on Tour is niet aansprakelijk voor eventuele schade ter plekke, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Food on Tour. De cliënt is aansprakelijk voor alle schade in welke vorm dan ook die Food on Tour mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. De cliënt dient voldoende ruimte voor ons te voorzien, indien door toedoen van de cliënt of door derden een van onze wagens of installaties beschadigd geraakt tijdens het uitvoeren van onze opdracht kan dit verhaald worden bij de cliënt.

8. Overmacht

In geval van overmacht heeft Food on Tour het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

– Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.

– Stakingen.

– Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.

– Brand of ongevallen.

– Transportbelemmeringen.

– Iedere storing in de geregelde productie.

9. Opgegeven aantallen

De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en Food on Tour is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen personen. Na het doorgeven van het aantal personen is alleen een verhoging van de aantallen nog mogelijk, verminderingen zijn niet meer mogelijk.

Let op: het afvallen van aantallen na de woensdag voor uitvoering van de overeenkomst wordt niet in mindering gebracht.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, vallen onder het Belgisch recht. Geschillen tussen cliënt en Food on Tour worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde Rechtbanken te Hasselt.